เงื่อนไขการใช้งาน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

    ใช้กับรถยนต์ยุโรปเท่านั้น
    ความคุ้มครอง, จำนวนเงินจำกัดความรับผิด และเบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ใช้สำหรับ
        2.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
        2.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 20 ที่นั่ง (รหัส 210)
        2.3 รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
    ยานพาหนะทางบกหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่นน้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง